International meeting centre and library in Skalka by Nová Bystřice, Czech Republic

Country

Czech Republic

Favourited 85 times


 • rating

  Host rating

 • feedbacks

  Feedback

  6  

 • last activity

  Last activity

  12/10/2021

 • facebook friends

  Nº of Facebook friends

  88

 • Last email replied

  Reply rate

  100.0 %

 • Last email replied

  Average reply time:

  within 1 day

 • Badges

  Good Host
  Facebook verified
 
  2021 
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 • Description

  Description

  EN: As a retiree returned home after living for about 20 years abroad I need to spend the rest of my life active - doing something interesting and useful. That's why I'm turning the former cow-house in Skalka by Nová Bystřice into an international center with a library and a space for John Amos Comenius's "schola ludus". As a recycling freak I also try to find utilization for almost anything before I finally decide to throw it away.

  The center is divided in two areas : my living space with all facilities and rooms to host you ; and the cultural center itself, which isn’t totally ready yet. The cultural center will mainly consist in an international library offering a large range of recycled books, mainly in English : fiction, books for kids, magazines ... I’d also like this room to be a place for debates and discussions between the guests.
  There will be a special area dedicated to kids and games.

  Thanks to / because of covid, I'm spending a lot of time clearing and reconsidering the project.
  Of course, I will continue to advocate the idea of lifelong learning and will be more than happy to welcome visitors once pandemic is over ... or we are vaccinated and used to live considerately towards other human beings.

  For the time being I can only invite you to share your stories, who or what did influence you most in childhood, and later in the life. You can mention which book stands out in your memory as "the one everyone should read" and what impact has current Covid pandemic on your life. Preferably in two languages - your native one and English.
  With your permission I'll print them out and store in my library in a section "Stories from around the world by global citizens".


  CZ: Před osmi lety jsem se asi po 20 letech života v zahraničí v zahraničí vrátila domů a zbytek života musím trávit aktivně - dělat něco zajímavého a užitečného. Proto měním bývalý kravín ve Skalce u Nové Bystřice v mezinárodní centrum s knihovnou a prostorem pro "školu hrou" podle Jana Amose Komenského. Jako recyklační šílenec se také snažím najít využití pro téměř cokoli, než se konečně rozhodnu něco vyhodit - pokud možno do sběrných surovin nebo alespoň sběrného dvora.

  Centrum je rozděleno do dvou částí: můj obytný prostor s možností poskytnou postel i návštěvníkům, kteří si mě najdou přes workaway.info; a samotné kulturní centrum, které ještě není úplně hotové. Kulturní centrum bude spočívat hlavně v mezinárodní knihovně nabízející širokou škálu recyklovaných českých i zahraničních knih, hlavně v angličtině: beletrie, knihy pro děti, časopisy ... Také bych chtěla, aby se tato místnost stala místem pro debaty a diskuse mezi hosty.
  K dispozici bude speciální prostor věnovaný dětem a hrám.

  Díky / kvůli koronaviru trávím spoustu času úklidem a přehodnocením projektu.
  Samozřejmě budu i nadále prosazovat myšlenku celoživotního vzdělávání. Po ukončení pandemie - nebo za předpokladu, že se lidé k sobě navzájem budou chovat ohleduplně - zas ráda přivítám 3D návštěvníky. Všechno se nedá sdílet online. O tom jsem se přesvědčila před 18ti lety během chemoterapie v Anglii s rodinou a přáteli v Čechách.

  Prozatím se, prosím, podělte o své příběhy. Zmiňte se o tom, kdo nebo co vás nejvíce ovlivnilo v dětství a později v životě, kterou knihu typu „tu by si měl přečíst každý“ byste doporučili a jaký dopad má současná pandemie na váš život. Nejlépe ve dvou jazycích - ve Vašem rodném jazyce a v angličtině.
  S vaším svolením je vytisknu a uložím do sekce „Příběhy z celého světa“.

 • Types of help and learning opportunities

  Types of help and learning opportunities

  Art Projects
  Language practice
  Help with Eco Projects
  DIY and building projects
  Creating/ Cooking family meals
  General Maintenance

 • Cultural exchange and learning opportunities

  Cultural exchange and learning opportunities

  EN: I would like this place to become a meeting place for cultural exchange: by living with visitors from different countries, you will have the opportunity to improve your language skills and learn how to live elsewhere. We could also organize regular debates in the library.
  All the books in my library are for your use, so you have something to learn from!
  Travelers can also learn something about our history, because my library is located in a historically interesting area of the republic near the border with Austria. During the communist era, it was part of the border zone, in the vicinity there are several extinct villages with mere crosses reminiscent of the former German population, which was evicted after World War II.

  CZ: Chtěla bych, aby se toto místo stalo místem setkávání pro kulturní výměnu: soužitím s návštěvníky z různých zemí budete mít příležitost zlepšit své jazykové znalosti a dozvědět se , jak se žije jinde. Mohli bychom také zorganizovat pravidelné debaty v knihovně.
  Všechny knihy v mé knihovně jsou pro vaše použití, takže se máte z čeho učit!
  Cestovatelé se také mohou dozvědět něco o naší historii, protože má knihovna se nachází v historicky zajímavé oblasti republiky poblíž hranic s Rakouskem. Během komunistické éry byla součástí hraničního pásma, v okolí je několik zaniklých vesnic s pouhými kříži připomínajícími bývalé německé obyvatelstvo, které bylo po druhé světové válce vystěhováno.

 • Help

  Help

  EN: I do not expect any special tasks from you: the main goal is to share experiences and learn from cultural differences by living together. Of course, you can offer help with regular work, such as preparing traditional food from your country.
  If you would like, I would appreciate help with cleaning and arranging the various rooms. Any artistic talent can be used to decorate the rooms; indeed, only some of the walls have been whitewashed and decorated, such as the Lord of the Rings theme ... but there is still work to be done.
  Gardening help and knowledge can be helpful in starting an organic garden project.

  CZ: Neočekávám od vás žádné zvláštní úkoly: hlavním cílem je sdílet zkušenosti a poučit se z kulturních rozdílů společným životem. Samozřejmě můžete nabídnout pomoc s pravidelnými pracemi, například přípravou tradičního jídla z vaší země.
  Pokud byste chtěli, ocením pomoc s úklidem a uspořádáním různých místností. K výzdobě místností lze použít jakýkoli umělecký talent; skutečně, jen některé stěny již byly vybíleny a ozdobeny, například tématem Pána prstenu ... ale stále je co dělat.
  Pomoc a znalosti v oblasti zahradničení mohou být užitečné při zahájení projektu ekologické zahrady.

 • Languages

  Languages spoken
  Czech: Fluent
  German: Fluent
  English: Fluent
  French: Intermediate

  This host offers a language exchange
  This host has indicated that they are interested in sharing their own language or learning a new language.
  You can contact them directly for more information.

 • Accommodation

  Accommodation

  EN: Accommodation is provided in two rooms with beds and mattresses. You will have access to common areas such as the bathroom, toilet and kitchen. There is also plenty of space outside for your own tents or caravan.

  CZ: K ubytování slouží dva pokoje s postelemi a matracemi. Budete mít přístup ke společným prostorům, jako je koupelna, WC a kuchyň. Venku je také dostatek místa pro vlastní stany nebo karavan.

 • What else ...

  What else ...

  EN: The village of Skalka u Nové Bystřice is located in a region called Czech Canada and is surrounded by beautiful nature. There are many places of interest in the area, including the vanished villages, the narrow-gauge railway line and several towns with beautiful architecture. Jindřichův Hradec, approx. 25 km, is a beautiful town with a swimming pool, Telč, listed as a UNESCO World Heritage Site is about 40 km away offers in addition to its cultural heritage and sports activities (such as a climbing wall).
  My goal is to attract people of all ages, interests and professions. In particular, young people and / or families interested in learning and multicultural exchange could benefit from this visit. I like to recommend visitors interesting places in the area, nature, cities, castles and more.
  Under suitable circumstances, I will take you to some places, or rent a bike and a map.

  CZ: Obec Skalka u Nové Bystřice se nachází v regionu zvaném Česká Kanada a je obklopena nádhernou přírodou. V okolí je mnoho zajímavých míst, včetně zmizelých vesnic, úzkokolejné železniční trati a několika měst s krásnou architekturou. Jindřichův Hradec, vzdálený cca. 25 km, je nádherné město s bazénem, Telč, zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO je cca 40 km daleko nabízí kromě svého kulturního dědictví i sportovní aktivity (například lezeckou stěna).
  Mým cílem je přilákat lidi všech věkových kategorií, různých zájmů a profesí. Zejména mladí lidé a/nebo rodiny se zájmem o učení a multikulturní výměnu by z této návštěvy mohli těžit. Ráda doporučuji návštěvníkům zajímavá místa v okolí, přírodu, města, hrady a další.
  Za příhodných okolností vás na některá místa dovezu, případně půjčím kolo a mapu..

 • A little more information

  A little more information

  • Internet access

  • Limited internet access

   Limited internet access

  • We have pets

  • We are smokers

  • Can host families

 • Space for parking camper vans

  Space for parking camper vans

  This host can provide space for campervans.

 • How many Workawayers can stay?

  How many Workawayers can stay?

  More than two

 • ...

  Hours expected

  Maximum 4-5 hours a day, 5 days a week from June till September

These are extra optional ratings when members leave feedback. The average rating left for each option is displayed.

Accuracy of profile: (5.0)

Cultural exchange: (5.0)

Communication: (5.0)


Host ref number: 791917481721