International meeting centre and library in Skalka by Nová Bystřice, Czech Republic

 • Tschechische Republik
 • Bisher 115 mal gespeichert
 • Letzte Aktivität: 23.11.2022

Verfügbarkeit

  2023 
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Informationen

 • Beschreibung

  Beschreibung

  EN: As a retiree returned home after living for about 20 years abroad I need to spend the rest of my life active - doing something interesting and useful. That's why I'm turning the former cow-house in Skalka by Nová Bystřice into an international center with a library and a space for John Amos Comenius's "schola ludus". As a recycling freak I also try to find utilisation for almost anything before I finally decide to throw it away.

  The center is divided in two areas : my living space with all facilities and rooms to host you ; and the cultural center itself, which will remain the "work in progress" for the rest of my life.
  The cultural center will mainly consist of an international library offering a large range of recycled books: fiction, books for kids, magazines ... I’d also like this room to be a place for debates and discussions between the guests.
  There will be an area dedicated to kids and games, sewing and knitting, cooking and other handwork.

  Thanks to / because of covid, I was spending a lot of time clearing and reconsidering the project.
  Of course, I will continue to advocate the idea of lifelong learning and the need for face2face meetings. Verbal communication does not allow hiding in the safety of our home behind the computer or mobile phone screen and an avatar. If someone - facing me - tells me "you are an idiot" I can reply at once and the whole argument can be solved within few minutes. In written communication the arguments can take ages.

  I will be more than happy to welcome visitors once the fear of catching a virus is over.
  For the time being I can only invite you to share your stories online. Stories about who or what did influence you most in childhood, and later in the life. You can mention which book stands out in your memory as "the one everyone should read" and what impact had Covid pandemic on your life. Preferably in two languages - your native one and English.
  With your permission I'll print them out and store in my library in a section "Stories from around the world by global citizens".


  CZ: Jako důchodkyně, která se asi po 20 letech života v zahraničí vrátila domů, musím zbytek života trávit aktivně - dělat něco zajímavého a užitečného. Proto měním bývalý kravín ve Skalce u Nové Bystřice v mezinárodní centrum s knihovnou a prostorem pro "školu hrou" podle Jana Amose Komenského. Jako recyklační šílenec se snažím najít využití pro téměř cokoli, než se konečně rozhodnu něco vyhodit - pokud možno do sběrných surovin nebo alespoň do sběrného dvora.

  Centrum je rozděleno do dvou částí: můj obytný prostor s možností poskytnout postel a základní hygienické zázemí i návštěvníkům, kteří si mě najdou přes workaway.info; a samotné kulturní centrum, které zůstane "prací ve vývoji" po zbytek mého života.
  Kulturním centrem je hlavně mezinárodní knihovna nabízející širokou škálu recyklovaných českých i zahraničních knih: beletrie, knihy pro děti, časopisy ... tato místnost by se měla stát i místem pro debaty a diskuse mezi hosty.
  K dispozici bude prostor pro děti, hry, šití, pletení, vaření a další ruční práce či řemesla.

  Díky / kvůli koronaviru jsem trávila čas úklidem a přehodnocením projektu.
  Samozřejmě budu i nadále prosazovat myšlenku celoživotního vzdělávání. a nutnost občasného osobního setkávání. Verbální komunikace neumožňuje schovat se v bezpečí domova za obrazovku počítače nebo mobilu a avatara. Pokud mi někdo - čelem ke mně - řekne "jsi idiot", mohu okamžitě odpovědět a celá hádka může být vyřešena během několika minut. V písemné komunikaci mohou hádky trvat věky.

  Až strach z nákazy virem pomine, velmi ráda zas přivítám návštěvníky.
  Prozatím se se mnou můžete podělit o své příběhy. Můžete se zmínit o tom, kdo nebo co vás nejvíce ovlivnilo v dětství a později v životě, kterou knihu typu „tu by si měl přečíst každý“ byste doporučili a jaký dopad má současná pandemie na váš život. Nejlépe ve dvou jazycích - ve Vašem rodném jazyce a v angličtině.
  S vaším svolením je vytisknu a uložím do sekce „Příběhy z celého světa“.

 • Arten von Hilfe und Lernmöglichkeiten

  Arten von Hilfe und Lernmöglichkeiten

  Kunstprojekte
  Sprachpraxis
  Hilfe bei Ökoprojekten
  Heimwerker- und Bauarbeiten
  Zubereiten / Kochen von Mahlzeiten für die Familie
  Handwerkliche Arbeiten
 • Kultureller Austausch und Lernmöglichkeiten

  Kultureller Austausch und Lernmöglichkeiten

  EN: I would like this place to become a meeting place for cultural exchange: by sharing life with visitors from different countries for a while, you will have the opportunity to improve your language skills and learn about the life elsewhere.
  All the books in my library are for your use, so you have something to learn from!
  Travellers can also learn something about our history, because my library is located in a historically interesting area of the republic near the border with Austria. During the communist era, it was part of the border zone, in the vicinity there are several extinct villages with mere crosses reminiscent of the former German population, which was evicted after World War II.

  CZ: Chtěla bych, aby se toto místo stalo místem setkávání pro kulturní výměnu: soužitím s návštěvníky z různých zemí budete mít příležitost zlepšit své jazykové znalosti a dozvědět se , jak se žije jinde.
  Všechny knihy v mé knihovně jsou pro vaše použití, takže se máte z čeho učit!
  Cestovatelé se také mohou dozvědět něco o naší historii, protože má knihovna se nachází v historicky zajímavé oblasti republiky poblíž hranic s Rakouskem. Během komunistické éry byla součástí hraničního pásma, v okolí je několik zaniklých vesnic s pouhými kříži připomínajícími bývalé německé obyvatelstvo, které bylo po druhé světové válce vystěhováno.

 • Arbeit

  Arbeit

  EN: I do not expect any special tasks: the main goal is to share experiences and learn from cultural differences by living together.
  Of course, you can offer help with regular chores in the library and the workrooms or prepare traditional food from your country.
  If you like you can decorate part of the walls; indeed, only some of them have been whitewashed and decorated so far. It can be task for the whole family, there is no need to be perfect. More important is to have fun doing something creative together.

  CZ: Neočekávám žádné zvláštní úkoly: hlavním cílem je sdílet zkušenosti a poučit se z kulturních rozdílů společným životem.
  Samozřejmě můžete pomoci s běžnými domácími pracemi v knihovně a dílnách nebo připravit tradiční jídlo z vaší země.
  Pokud chcete, můžete vyzdobit část stěn; jen některé z nich byly dosud vybíleny a ozdobeny. To může být úkol pro celou rodinu, není nutné být dokonalý. Důležitější je společně něco (vy)tvořit.

 • Sprachen

  Gesprochene Sprachen
  Czech: Fließend
  Deutsch: Fließend
  Englisch: Fließend
  Französisch: Gute Kenntnisse

  Dieser Gastgeber bietet Sprachaustausch an
  Dieser Gastgeber gibt an, dass er dir gern seine Muttersprache beibringt oder selbst eine Sprache lernen möchte.
  Bitte wende dich direkt an ihn, um weitere Auskünfte zu erhalten.

 • Unterkunft

  Unterkunft

  EN: Accommodation a dormitory type, the bathroom, toilet and kitchen are shared with the host. There is also plenty of space outside for your own tents or caravan.

  CZ: K ubytování slouží dva pokoje s postelemi a matracemi. společné prostory, jako je koupelna, WC a kuchyň jsou sdílené s hostitelem. Venku je také dostatek místa pro vlastní stany nebo karavan.

 • Was noch ...

  Was noch ...

  EN: The village of Skalka u Nové Bystřice is located in a region called Czech Canada and is surrounded by beautiful nature. There are many places of interest in the area, including the vanished villages, the narrow-gauge railway line and several towns with beautiful architecture. Jindřichův Hradec, approx. 25 km, is a beautiful town with a swimming pool, Telč, listed as a UNESCO World Heritage Site is about 40 km away, offers in addition to its cultural heritage also sports activities (such as a climbing wall).
  My goal is to attract people of all ages, interests and professions. In particular, young people and / or families interested in learning and multicultural exchange could benefit from this visit. I like to recommend visitors interesting places in the area, nature, cities, castles and more.
  Under suitable circumstances, I will take you to some places, or rent a bike and a map.

  CZ: Obec Skalka u Nové Bystřice se nachází v regionu zvaném Česká Kanada a je obklopena nádhernou přírodou. V okolí je mnoho zajímavých míst, včetně zmizelých vesnic, úzkokolejné železniční trati a několika měst s krásnou architekturou. Jindřichův Hradec, vzdálený cca. 25 km, je nádherné město s bazénem, Telč, zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO je cca 40 km daleko nabízí kromě svého kulturního dědictví i sportovní aktivity (například lezeckou stěna).
  Mým cílem je přilákat lidi všech věkových kategorií, různých zájmů a profesí. Zejména mladí lidé a/nebo rodiny se zájmem o učení a multikulturní výměnu by z této návštěvy mohli těžit. Ráda doporučuji návštěvníkům zajímavá místa v okolí, přírodu, města, hrady a další.
  Za příhodných okolností vás na některá místa dovezu, případně půjčím kolo a mapu..

 • Etwas mehr Information

  Etwas mehr Information

  • Internet Zugang

  • Eingeschränkter Internet Zugang

   Eingeschränkter Internet Zugang

  • Wir besitzen Tiere

  • Wir sind Raucher

  • Familien möglich

 • Platz zum Abstellen von Camper Vans

  Platz zum Abstellen von Camper Vans

  Dieser Gastgeber bietet Platz für Wohnmobile.

 • Kapazität - wie viele Workawayer maximal

  Kapazität - wie viele Workawayer maximal

  mehr als zwei

 • ...

  Arbeitszeiten

  Maximum 4-5 hours a day, 5 days a week from June till August.

Gastgeber Ref-Nr.: 791917481721

Feedback (4)Weitere Bilder

Feedback

Dies sind zusätzliche optionale Bewertungen, wenn Mitglieder Feedback hinterlassen. Es wird die im Schnitt hinterlassene Bewertung für jede Option angezeigt.

Korrekte Angaben im Profil: (5.0)

Kultureller Austausch: (5.0)

Kommunikation: (5.0)


We are looking for superb volunteers to stay with our family in Tĕšíkov, Czech Republic
Positive vibrations - help us with building, gardening and enjoy what you want in village Vřesovice, Czech Republic