International meeting centre and library in Skalka by Nová Bystřice, Czech Republic

Country

République Tchèque

Enregistré comme favori 100 fois


 • rating

  Évaluation d'hôte

 • feedbacks

  Feedback

 • last activity

  Activité récente

  07.06.2022

 • facebook friends

  Nombre d'amis Facebook

  88

 • Last email replied

  Taux de réponse

  100.0 %

 • Last email replied

  Délai de réponse moyen :

  ≤ 2 jours

 • Badges

  Good Host
  Facebook verified
 
  2022 
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 • Description

  Description

  EN: As a retiree returned home after living for about 20 years abroad I need to spend the rest of my life active - doing something interesting and useful. That's why I'm turning the former cow-house in Skalka by Nová Bystřice into an international center with a library and a space for John Amos Comenius's "schola ludus". As a recycling freak I also try to find utilization for almost anything before I finally decide to throw it away.

  The center is divided in two areas : my living space with all facilities and rooms to host you ; and the cultural center itself, which isn’t totally ready yet ... and will remain the "work in progress" for the rest of my life.
  The cultural center will mainly consist of an international library offering a large range of recycled books, mainly in English : fiction, books for kids, magazines ... I’d also like this room to be a place for debates and discussions between the guests.
  There will be an area dedicated to kids and games, sewing and knitting, cooking and other handwork.

  Thanks to / because of covid, I'm spending a lot of time clearing and reconsidering the project.
  Of course, I will continue to advocate the idea of lifelong learning and will be more than happy to welcome visitors once pandemic is over ... or are vaccinated and used to live considerately towards other human beings.

  For the time being I can only invite you to share your stories, who or what did influence you most in childhood, and later in the life. You can mention which book stands out in your memory as "the one everyone should read" and what impact has current Covid pandemic on your life. Preferably in two languages - your native one and English.
  With your permission I'll print them out and store in my library in a section "Stories from around the world by global citizens".


  CZ: Jako důchodkyně, která se asi po 20 letech života v zahraničí vrátila domů, musím zbytek života trávit aktivně - dělat něco zajímavého a užitečného. Proto měním bývalý kravín ve Skalce u Nové Bystřice v mezinárodní centrum s knihovnou a prostorem pro "školu hrou" podle Jana Amose Komenského. Jako recyklační šílenec se snažím najít využití pro téměř cokoli, než se konečně rozhodnu něco vyhodit - pokud možno do sběrných surovin nebo alespoň do sběrného dvora.

  Centrum je rozděleno do dvou částí: můj obytný prostor s možností poskytnout postel a základní hygienické zázemí i návštěvníkům, kteří si mě najdou přes workaway.info; a samotné kulturní centrum, které ještě není úplně hotové ... a zůstane "prací ve vývoji" po zbytek mého života.
  Kulturním centrem je hlavně mezinárodní knihovna nabízející širokou škálu recyklovaných českých i zahraničních knih, hlavně v angličtině: beletrie, knihy pro děti, časopisy ... tato místnost by se měla stát i místem pro debaty a diskuse mezi hosty.
  K dispozici bude prostor pro děti, hry, šití, pletení, vaření a další ruční práce či řemesla.

  Díky / kvůli koronaviru trávím spoustu času úklidem a přehodnocením projektu.
  Samozřejmě budu i nadále prosazovat myšlenku celoživotního vzdělávání. Po ukončení pandemie - nebo za předpokladu, že se lidé k sobě navzájem budou chovat ohleduplně - zas ráda přivítám 3D návštěvníky. Všechno se nedá sdílet online. O tom jsem se přesvědčila před 18ti lety během chemoterapie v Anglii s rodinou a přáteli v Čechách.

  Prozatím se, prosím, podělte o své příběhy. Zmiňte se o tom, kdo nebo co vás nejvíce ovlivnilo v dětství a později v životě, kterou knihu typu „tu by si měl přečíst každý“ byste doporučili a jaký dopad má současná pandemie na váš život. Nejlépe ve dvou jazycích - ve Vašem rodném jazyce a v angličtině.
  S vaším svolením je vytisknu a uložím do sekce „Příběhy z celého světa“.

 • Types d'aide et opportunités d'apprendre

  Types d'aide et opportunités d'apprendre

  Projets artistiques
  Pratique d’une langue
  Aide avec des éco-projets
  Bricolage et projets de construction
  Cuisine/repas pour la famille
  Entretien général

 • Echange culturel et opportunités d'apprendre

  Echange culturel et opportunités d'apprendre

  EN: I would like this place to become a meeting place for cultural exchange: by living with visitors from different countries, you will have the opportunity to improve your language skills and learn how to live elsewhere. We could also organize regular debates in the library.
  All the books in my library are for your use, so you have something to learn from!
  Travelers can also learn something about our history, because my library is located in a historically interesting area of the republic near the border with Austria. During the communist era, it was part of the border zone, in the vicinity there are several extinct villages with mere crosses reminiscent of the former German population, which was evicted after World War II.

  CZ: Chtěla bych, aby se toto místo stalo místem setkávání pro kulturní výměnu: soužitím s návštěvníky z různých zemí budete mít příležitost zlepšit své jazykové znalosti a dozvědět se , jak se žije jinde. Mohli bychom také zorganizovat pravidelné debaty v knihovně.
  Všechny knihy v mé knihovně jsou pro vaše použití, takže se máte z čeho učit!
  Cestovatelé se také mohou dozvědět něco o naší historii, protože má knihovna se nachází v historicky zajímavé oblasti republiky poblíž hranic s Rakouskem. Během komunistické éry byla součástí hraničního pásma, v okolí je několik zaniklých vesnic s pouhými kříži připomínajícími bývalé německé obyvatelstvo, které bylo po druhé světové válce vystěhováno.

 • Aide

  Aide

  EN: I do not expect any special tasks from you: the main goal is to share experiences and learn from cultural differences by living together. Of course, you can offer help with regular work, such as preparing traditional food from your country.
  If you would like, I would appreciate help with cleaning and arranging the various rooms. Any artistic talent can be used to decorate the rooms; indeed, only some of the walls have been whitewashed and decorated, such as the Lord of the Rings theme ... but there is still work to be done.
  Gardening help and knowledge can be helpful in starting an organic garden project.

  CZ: Neočekávám od vás žádné zvláštní úkoly: hlavním cílem je sdílet zkušenosti a poučit se z kulturních rozdílů společným životem. Samozřejmě můžete nabídnout pomoc s pravidelnými pracemi, například přípravou tradičního jídla z vaší země.
  Pokud byste chtěli, ocením pomoc s úklidem a uspořádáním různých místností. K výzdobě místností lze použít jakýkoli umělecký talent; skutečně, jen některé stěny již byly vybíleny a ozdobeny, například tématem Pána prstenu ... ale stále je co dělat.
  Pomoc a znalosti v oblasti zahradničení mohou být užitečné při zahájení projektu ekologické zahrady.

 • Langues

  Langues parlées
  Czech: Courant
  Allemand: Courant
  Anglais: Courant
  Français: Intermédiaire

  Cet hôte propose un échange linguistique
  Cet hôte a indiqué qu’il souhaitait faire partager sa propre langue ou en apprendre une nouvelle.
  Contactez-le pour en savoir plus.

 • Hébergement

  Hébergement

  EN: Accommodation is provided in two rooms with beds and mattresses. You will have access to common areas such as the bathroom, toilet and kitchen. There is also plenty of space outside for your own tents or caravan.

  CZ: K ubytování slouží dva pokoje s postelemi a matracemi. Budete mít přístup ke společným prostorům, jako je koupelna, WC a kuchyň. Venku je také dostatek místa pro vlastní stany nebo karavan.

 • Autres infos...

  Autres infos...

  EN: The village of Skalka u Nové Bystřice is located in a region called Czech Canada and is surrounded by beautiful nature. There are many places of interest in the area, including the vanished villages, the narrow-gauge railway line and several towns with beautiful architecture. Jindřichův Hradec, approx. 25 km, is a beautiful town with a swimming pool, Telč, listed as a UNESCO World Heritage Site is about 40 km away offers in addition to its cultural heritage and sports activities (such as a climbing wall).
  My goal is to attract people of all ages, interests and professions. In particular, young people and / or families interested in learning and multicultural exchange could benefit from this visit. I like to recommend visitors interesting places in the area, nature, cities, castles and more.
  Under suitable circumstances, I will take you to some places, or rent a bike and a map.

  CZ: Obec Skalka u Nové Bystřice se nachází v regionu zvaném Česká Kanada a je obklopena nádhernou přírodou. V okolí je mnoho zajímavých míst, včetně zmizelých vesnic, úzkokolejné železniční trati a několika měst s krásnou architekturou. Jindřichův Hradec, vzdálený cca. 25 km, je nádherné město s bazénem, Telč, zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO je cca 40 km daleko nabízí kromě svého kulturního dědictví i sportovní aktivity (například lezeckou stěna).
  Mým cílem je přilákat lidi všech věkových kategorií, různých zájmů a profesí. Zejména mladí lidé a/nebo rodiny se zájmem o učení a multikulturní výměnu by z této návštěvy mohli těžit. Ráda doporučuji návštěvníkům zajímavá místa v okolí, přírodu, města, hrady a další.
  Za příhodných okolností vás na některá místa dovezu, případně půjčím kolo a mapu..

 • Informations complémentaires

  Informations complémentaires

  • Accès Internet

  • Accès Internet limité

   Accès Internet limité

  • Nous avons des animaux

  • Nous sommes fumeurs

  • Familles bienvenues

 • Espace pour garer des vans

  Espace pour garer des vans

  Cet hôte a de la place pour les vans.

 • Combien de volontaires pouvez-vous accueillir ?

  Combien de volontaires pouvez-vous accueillir ?

  Plus de 2

 • ...

  Nombre d'heures attendues

  Maximum 4-5 hours a day, 5 days a week from June till September

Ce sont des évaluations supplémentaires en option lorsque les membres laissent un feedback. La note moyenne pour chaque option est affichée.

Exactitude du profil: (5.0)

Échange culturel: (5.0)

Communication: (5.0)N° de référence hôte : 791917481721